*Text in English below.

Izložba Vodim te na more biće otvorena u subotu, 24. juna, u mestu Koncept 22, na adresi Svetozara Markovića 8 u Nišu. Sandra Milojković Cole predstaviće kroz umetničke radove svoja sećanja na različite destinacije širom sveta.

“Poput Zanzibara, Sejšela, Južnoafričke Republike, Omana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Tajlanda, Kambodže, Vijetnama i Indije… Strastveno sam sakupljala prelepe uspomene sa obala raznih mora i okeana”, priča Cole za Megafon.

Ove slike prikazuju vesele emocije i pozivaju na radost, objašnjava autorka izložbe.

Sabrina – akril na platnu

“Svaka slika na ovoj izložbi nosi sa sobom priču i uspomene sa mojih putovanja na daleke destinacije. Svaki predivni pejzaž mora i tropskih destinacija bili su moja inspiracija. Želela sam uhvatiti trenutke sreće i radosti i preneti ih na platno”, otkriva Cole šta očekuje posetioce izložbe.

Sandrina je želja da posetioci izložbe osete, posmatrajući slike, istu sreću i zadovoljstvo koje je doživela dok je stvarala. Svaki detalj na platnu je pažljivo oslikan kako bi pružio doživljaj lepote i mira sa oslikanih mesta. Stvarala je sa idejom da oni koji vide dela osete toplinu sunčevih zraka na svojoj koži i čuju blagi šum talasa.

“Poruka ove izložbe je da nas slike podsete na lepotu koja postoji širom sveta. Želim da inspirišem ljude da istražuju, sanjaju i otkrivaju nova mesta. Kroz slike prenosim radost i optimizam. Da se za trenutak udaljimo od svakodnevnih briga i prepustimo mašti”, Cole poziva ljude da maštaju.

Morning Dip – akril na platnenom kartonu

O Sandri

Sandra Milojković Cole želela je da kroz izložbu prenese lepotu mora i tropskih destinacija koje je imala privilegiju da poseti.

“Moji prvi slikarski potezi nastali su kada sam imala oko 4-5 godina. Letovali smo u Grčkoj. Sedela sam u restoranu sa svojim roditeljima. Tom prilikom, upoznala sam malog Britanca po imenu Klinton. On mi je poklonio svoje slike i vodene boje da bi mi pokazao svoje simpatije. Od tada, slikanje je postalo jedan od načina na koji izražavam sebe i svoju kreativnost”, podelila je autorka sa nama priču o malom Klintonu.

Muzička podrška na izložbi biće DJ Kontroverzni. Program počinje u 20 sati, a organizatori najavljuju dobru muziku i prijateljsku atmosferu.

PLakat izložbe Vodim te na more!

Sandra Milojković Cole – Artist from Niš Takes You to the Sea

The exhibition “I Take You to the Sea” will open on Saturday, June 24th, at Koncept 22, located at Svetozara Markovića 8 in Niš. Sandra Milojković Cole will present her memories of various destinations around the world through her artistic works.

“Places like Zanzibar, Seychelles, South Africa, Oman, United Arab Emirates, Thailand, Cambodia, Vietnam, and India… I passionately collected beautiful memories from the shores of various seas and oceans,” says Cole to Megafon.

These paintings depict joyful emotions and invite to happiness, explains the exhibition’s author. “Each painting in this exhibition carries a story and memories from my journeys to distant destinations. Every beautiful seascape and tropical location have been my inspiration. I wanted to capture moments of happiness and joy and convey them onto the canvas,” reveals Cole about what visitors can expect from the exhibition.

Sandra’s wish is for exhibition visitors to feel the same happiness and satisfaction she experienced while creating the paintings. Every detail on the canvas has been carefully depicted to provide an experience of beauty and tranquility from the depicted places. She created with the idea that those who see her artworks would feel the warmth of the sun’s rays on their skin and hear the gentle sound of the waves.

“The message of this exhibition is for the paintings to remind us of the beauty that exists worldwide. I want to inspire people to explore, dream, and discover new places. Through the paintings, I convey joy and optimism. Let’s momentarily distance ourselves from everyday worries and indulge in imagination,” Cole invites people to dream.

About Sandra

Sandra Milojković Cole wanted to convey the beauty of the sea and tropical destinations she had the privilege to visit through the exhibition.

“My first painting strokes happened when I was around 4-5 years old. We were on vacation in Greece. I was sitting in a restaurant with my parents. On that occasion, I met a little British boy named Clinton. He gave me his drawings and watercolors to show his affection. Since then, painting became one of the ways I express myself and my creativity,” she shared.

The musical support at the exhibition will be provided by DJ Kontroverzni. The program starts at 8 PM, and the organizers promise good music and a friendly atmosphere.