Podaci iz Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u RS za 2022. godinu koji radi Krovna organizacija mladih (KOMS) u celosti će biti objavljeni na Dan mladih 12. avgusta. Do tada, evo šta mladi misle o vojnom roku, spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije i ratu u Ukrajini.

Vojni rok

 Da li mladi podržavaju uvođenje obaveznog vojnog roka za muškarce?

– Za uvođenje – izjasnilo se 44% mladih;
– Nisu za uvođenje – 46% mladih;
– Ne zna – njih 10%.

U ovom segmentu nije bilo većih promena u odnosu na prošlu godinu – kada je uvođenje podržavalo 46% mladih, a protiv je bilo 43% mladih i njih 11% nisu znali.

“Iz podataka zaključujemo da je ove godine veći procenat mladih protiv uvođenja vojnog roka, za razliku od prošle godine kada su mladi više podržavali uvođenje obaveznog vojnog roka”, kažu iz KOMS.

Istok ili Zapad

Šta mladi misle, koja bi trebalo da bude spoljnopolitička orijentacija Srbije? Najveći broj mladih (43%) smatra da bi Srbija trebalo da balansira između Istoka i Zapada.

Kada bi u hipotetičkoj situaciji Srbija morala da bira između Istoka ili Zapada, šta bi trebalo izabrati?

– Mladi su ove godine nešto naklonjeniji Istoku nego prošle godine – 57% ove godine, u odnosu na 52% prethodne;
– Za Zapad se izjasnilo njih 43%.

Rat u Ukrajini

Kakav je stav mladih povodom rata u Ukrajini?

– Više od polovine mladih (55%) je reklo da Srbija ne treba da osuđuje Rusiju niti da uvodi sankcije;
– 19% mladih se izjasnilo da bi Srbija trebalo da uvede sankcije samo ako bi posledice po Srbiju bile prevelike ako ih ne uvede;
– 18% je reklo da bi Srbija trebalo zvanično da osuđuje Rusiju, ali da ne uvodi sankcije;
– 8% mladih je reklo da Srbija treba da uvede sankcije čak i ako posledice neuvođenja ne bi bile ozbiljne.

“Vidimo da je protiv opcije sankcija 73% mladih, što je na tragu istraživanja koja su se javila vezana za opštu populaciju. Mlade žene u nešto većoj meri podržavaju sankcije (29%) od mladih muškaraca (23%). Nema značajnih razlika u odnosu na godište ispitanika. Mladi iz Beograda takođe više od proseka podržavaju uvođenje sankcija (33%).”