*Text in English below.

Iako je fraza u naslovu već dosta izlizana, daleko smo od toga da je istinita. Gde god da se nalazimo u svetu, koje god da smo veroispovesti, boje kože, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, trebalo bi da smo uvek svesni toga da nemaju svi jednaka prava i mogućnosti.

Zato je Joana Ciuhan (Ioana Ciuhan) jedna od inspirativnih stipendista CSP o kojima sam odlučila da pišem. Neumorno je posvećena podizanju svesti i pokretanju promena.

ioana ciuhan
Foto – Privatna Arhiva

Studirala je Komunikaciju i odnose s javnošću na SNSPA u Bukureštu, a završila je kroz stipendiju CSP i obuku za sveobuhvatnu, inkluzivnu i edukaciju o seksualnosti koja uzima u obzir traumu u okviru organizacije RISE: Zdravo za život, sa sedištem u Tenesiju.

Od 2019. godine radi u organizaciji Iele-Sânziene, feminističkoj nevladinoj organizaciji koju je osnovala kao odgovor na nedostatak rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava i edukacije o seksualnosti u Rumuniji. Trenutno je odgovorna za strategije i pravce rada organizacije, a takođe je članica Savetodavnog odbora pri FRIDA: Mladom feminističkom fondu.

Feminizam

U oblasti socijalnog rada i nevladinih organizacija u Rumuniji, većina uključenih ljudi su žene ili osobe koje ne odgovaraju tradicionalnim rodnoj podeli, kaže Joana.

“To je zato što se socijalni rad smatra netradicionalnim zanimanjem za muškarce, ali i zato što je niži status i prihod obično prihvatljiviji za žene, a manje za muškarce. Naravno, ovo je veoma povređujući stereotip i mislim da bismo želeli više muškaraca u ovoj oblasti rada.”

ioana ciuhan
Foto – Privatna Arhiva

Govoreći o preprekama s kojima se suočila do sada, osim patrijarhalnih stavova i finansiranja, koji su česti u feminističkom radu, Joana kaže:

“Mislim da je veoma velika prepreka s kojom sam se stalno susretala bila potreba za definisanjem svog aktivizma i svog feminizma. Uvek dovodim u pitanje svoj rad u ovoj oblasti – njegovu svrhu, koristi i dugoročni uticaj. Iako verujem da je ovo veoma zdrava stvar, srećna sam što sam u poslednjih nekoliko godina uspela da zaključim šta feminizam znači za mene. Feminizam, za mene, znači jednakost prava i mogućnosti za sve, bez obzira na rod, etničku pripadnost, socijalnu pozadinu, seksualnu orijentaciju i druge posebnosti koje smo kao društvo konstruisali tokom vremena. Feminizam takođe znači socijalnu pravdu, odgovornost i ukidanje nepravdi. Sve to proizilazi iz crnog feminizma, kojem moramo priznati zasluge.”

Joana kaže da je teško odgovoriti na pitanje o najvećem dostignuću u karijeri na koje sam je upitao.

“Ne volim koncept karijere, ali rekla bih da je moje najveće dostignuće osnivanje Iele-Sânziene i održavanje organizacije zajedno više od 3 godine u veoma teškom socijalno-ekonomskom okruženju. Međutim, zasluga pripada celom timu i svima iz naše zajednice koji su nas podržavali tokom puta.”

Iskustvo u Americi

Nevladina organizacija s kojom je Joana sarađivala tokom četvoromesečnog boravka u Americi kao stipendistkinja CSP programa nalazi se u Tenesiju. RISE: Zdravo za život pruža inkluzivnu i odgovornu edukaciju o seksualnosti za mlade i odrasle.

“Imali smo sjajnu saradnju, tokom koje smo delili ekspertizu, znanje i mnogo zabavnih trenutaka! Obučavana sam kao facilitator u sveobuhvatnoj, inkluzivnoj i edukaciji o seksualnosti koja uzima u obzir traumu, a prisustvovala sam i drugim obukama na tu temu.”

ioana ciuhan
Foto – Privatna Arhiva

Učila je mnogo, ali isto toliko i doprinosila organizaciji domaćinu.

“Mislim da je razlog zašto je naša saradnja bila tako uspešna uglavnom zato što smo se međusobno dopunjavali. Pomogla sam sa društvenim mrežama, prikupljanjem sredstava, radom sa mladima i mnogo sam naučila o zagovaranju, inkluzivnoj edukaciji o seksualnosti i organizovanju zajednice.”

Joanini planovi za budućnost su da nastavi da radi ono što radi, ali i da se obrazuje i unapređuje svoj rad.

“Moj rad u Rumuniji u Iele-Sânziene sličan je onome što RISE radi u Tenesiju, pa je moj sledeći korak da unapredim naš kurikulum edukacije o seksualnosti, da ga učinim inkluzivnijim i da uzmem u obzir traumu, kao što sam naučila tokom 4 meseca u Americi.”

ioana ciuhan
Foto – Privatna Arhiva

Equal rights and opportunities for all

Even though the phrase in the title is quite worn out, we are still a long way from making it a reality. Wherever we are in the world, regardless of our religious beliefs, skin color, sexual orientation, or gender identity, it’s crucial to recognize that not everyone enjoys equal rights and opportunities.

That’s precisely why I want to shine a spotlight on Joana Ciuhan, an inspiring CSP fellow who is tirelessly committed to driving positive change.

She studied Communication and Public Relations at SNSPA Bucharest, and completed a CSP fellowship and a training for comprehensive, inclusive and trauma-informed sexuality education within RISE: Healthy for Life based in Tennessee.

Since 2019, she has been working at Iele-Sânziene (https://ielesanziene.org), a feminist non-profit organization that she founded as a response to the lack of gender equality, reproductive rights and sexuality education in Romania. She is currently responsible for the strategies and work directions of the organization and she is also a member of the Advisory Board at FRIDA: Young Feminist Fund.

The Feminism

In the area of social work and non-profit organizations in Romania, most people involved are women or gender nonconforming people, says Ioana.

“This is because social work is considered a non-traditional occupation for men, and also because the lower status and income is usually accepted more by women, and less by men. Of course, this is a very hurtful stereotype and I think we would like more men in this field of work.”

Talking about the obstacles she encountered, other than patriarchal beliefs and financing, that are very common in feminist work, Ioana says:

“I think a very big obstacle I encountered on a constant basis was the need for defining my activism and my feminism. I always question my work in this field – its purpose, its benefits, its long-term impact. And while I do believe that this is a very healthy thing to do, I am happy that in the last couple of years I managed to conclude what feminism means to me. Feminism, to me, means equal rights and opportunities for everyone, no matter their gender, ethnicity, social background, sexual orientation and other particularities we as a society have constructed along the way. Feminism also means social justice, accountability and abolition. All emerged from black feminism, which we must give credit to.”

Ioana says it’s a tough question to answer when I asked her about the biggest achievement in her career that she’s most proud of.

“I don’t really like the concept of a career, but I would say my biggest accomplishment is founding Iele-Sânziene and keeping it together for more than 3 years in a very difficult socio-economic climate. However, the merit belongs to the entire team and everybody from our community who supported us along the way.”

The USA Experience

The non-profit that Ioana worked with during her 4 month stay in the USA as a CSP fellow is in Tennessee. RISE: Healthy for Life – provides inclusive, responsible sexuality education for youth and adults.

“We had an amazing collaboration, through which we shared expertise, knowledge and a lot of fun moments as well! I was trained as a facilitator in comprehensive, inclusive and trauma-informed sexuality education and I attended other trainings on this topic.”

She was contributing as much as learning.

“I think the reason our collaboration was so successful is mainly because we complimented our needs. I helped with social media, fundraising, youth work and I learned a lot about advocacy, inclusive sexuality education and community organizing.”

Ioana’ plan for the future is to continue doing what she is doing, but also keep educating herself and improving her work.

“My work in Romania at Iele-Sânziene is similar to what RISE does in Tennessee, so my next step is to improve our sexuality education curriculum, make it more inclusive and trauma-informed as I have learned in these 4 months.”