Međunarodni dan ljudskih prava

Dec10, 2018
Objavio/la Petra Naumović

"Svako ima pravo na sve slobode navedene u Univerzalnoj deklaraciji, bez razlike na rasu, boju kože, pol, jezik, religiju, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, imovinu, rođenje ili „drugi status”.